AKCYZA!!! WAŻNE!!

W związku z nowelizacją od 1.01.2019 roku ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1697) wymagane jest podanie przez Państwa w trakcie rejestracji rodzaju dokumentu tożsamości oraz jego serii i numeru. 

Podanie w/w danych jest niezbędne, aby można było sprzedać Państwu węgiel w zwolnieniu z podatku akcyzowego. W przeciwnym wypadku (zakup węgla z akcyzą) uzupełnienie danych nie jest konieczne.

Od dnia 1 stycznia 2019 roku , zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z dnia 04.09.2018 r. poz. 1697) , warunkiem zastosowania zwolnienia w przypadku sprzedaży węgla na rzecz FNW jest:

a) wystawienie faktury przez sprzedającego,
b) uzyskanie od FNW oświadczenia, że wyroby są przeznaczone do celów zwolnionych.

Oświadczenie o przeznaczeniu wyrobów węglowych do celów zwolnionych od akcyzy powinno zawierać:
• dane nabywcy:
-    w  przypadku nabywcy prowadzącego działalność gospodarczą: nazwę i adres siedziby, NIP
-    w przypadku nabywcy będącego osobą fizyczną: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer 
     dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer PESEL .
• określenie ilości i rodzaju wyrobów,
• wskazanie przeznaczenia nabywanych wyrobów
• datę i miejsce złożenia oświadczenia
• czytelny podpis.
Potwierdzenia nabycia wyrobów węglowych może dokonać również osoba upoważniona ( której udzielono Pełnomocnictwa) przez finalnego nabywcę węglowego.

Jednocześnie ustawa o podatku akcyzowym zobowiązuje osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej do okazania sprzedawcy dokumentu na podstawie , którego można będzie potwierdzić jego tożsamość (dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość)

Potwierdzenia nabycia wyrobów węglowych może dokonać również osoba upoważniona ( której udzielono Pełnomocnictwa) przez finalnego nabywcę węglowego.

Regulamin

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy (https://www.ecowegiel24.pl) zwany dalej Sklepem „Ecowęgiel”, jest prowadzony przez Usługi Transportowo-Towarowe Marta Morawska z siedzibą: Przeginia Duchowna 334, 32-61 Rybna.                                          Numer NIP: 944-158-16-28, oraz REGON: 357366115.

2. Sklep „Ecowęgiell” prowadzi sprzedaż szerokiej palety materiałów opałowych. Sprzedaż odbywa się drogą detaliczną w różnych wariantach produktowych.
3. Dokonanie zakupu w Sklepie „Ecowęgiel” wymaga posiadania adresu poczty elektronicznej (e-mail), dostępu do Internetu, urządzenia mobilnego lub stacjonarnego z dostępem do przeglądarki internetowej oraz urządzenia umożliwiającego poprawne uzupełnianie formularzy elektronicznych tj. klawiatura, mysz, touchpad, itp. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu było możliwe z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Sprzedawca nie gwarantuje, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Kupującego oraz Internetu, umożliwi korzystanie ze Sklepu Internetowego.
4. Asortyment sklepu „Ecowęgiel”, opisany jest tylko w języku polskim a wyceniony w złotych polskich. Ceny zawierają podatek VAT (tj. są cenami brutto) i obowiązują do wyczerpania zapasów
5. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu Ecowęgiel jak również opisy towarów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie informację handlową. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany obowiązujących cen towaru, wycofania towarów, zamieszczania informacji o nowych towarach. Ponadto Sprzedający ma prawo do stworzenia akcji promocyjnej, którą może modyfikować oraz anulować przed określonym wcześniej terminem zakończenia, przy czym takie zmiany nie naruszają praw osób, które zawarły umowę sprzedaży przed wprowadzeniem tych zmian ani praw osób uprawnionych do skorzystania z promocji według jej zasad i podczas jej trwania.
7. Towar jest wysyłany na paletach opakowanych folią strech. Każde naruszenie opakowania powoduje, że znajdujący się na nim towar nie nadaje się do dalszej odsprzedaży i wymaga ponownego zapakowania.
8. Koszty transportu są naliczane osobno i nie wchodzą w skład ceny produktu. Informacje na temat kosztów wysyłki, są dostępne dla każdego produktu.
9. Produkty oferowane w sklepie „Ecowęgiel” są najwyższej jakości i spełniają wszystkie atesty wymagane przez polskie prawo. Na stronie internetowej Sklepu Ecowęgiel zostały zamieszczone informacje dotyczące właściwości, cech szczególnych i przeznaczenia tych produktów.
10. Sprzedawca dokłada wszelkich możliwych starań, aby wyświetlana ilość towaru w sklepie, pokrywała się ze stanem magazynowym. W przypadku całkowitej lub częściowej niedostępności towaru, Kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Sprzedającego o zaistniałej sytuacji. Kolejno, Sprzedający może zaoferować usługę zastępczą o tej samej jakości i przeznaczeniu w tej samej cenie.
Kupujący nie ma obowiązku korzystania z usługi zastępczej, o czym zostanie poinformowany. W takim wypadku Kupujący ma także prawo do odstąpienia od umowy ze zwrotem na koszt Sprzedającego.
11. W przypadku gdy ze względu na brak dostępności, towar nie może zostać dostarczony, Sprzedający jest zobowiązany niezwłocznie (nie później niż w terminie do trzydziestu dni od dnia zawarcia umowy) powiadomić o tym Kupującego oraz do zwrócenia Kupującemu uiszczonej należności za zamówienie.
12. W przypadku wprowadzenia sprzedaży promocyjnej, Sprzedawca sporządzi regulamin promocji, zawierający wszystkie niezbędne informacje do funkcjonowania tej formy sprzedaży. Regulamin promocji dostępny będzie w regulaminie ogólnym bądź na stronie produktu objętego promocją.
13. Aby złożyć zamówienie w Sklepie „Ecowęgiel”, konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu, który jest dostępny każdorazowo do wglądu, podczas składania zamówienia oraz bezpośrednio na stronie głównej sklepu.
14. Wszelkie formy korespondencji między Sprzedawcą i Klientem mogą być nagrywane i archiwizowane w celu rozwiązania ewentualnych problemów dotyczących transakcji. W tym wypadku Nadawca/Adresat jest zobowiązany do nieujawniania treści rozmów, Osobom Trzecim. Wyjątkiem są sytuacje, w których Nadawca/Adresat wyraża na to zgodę.

§ 2
Transakcje

1. Złożenie zamówienia w Sklepie „Ecowęgiel” Podczas składania zamówienia, Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych teleadresowych: imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu zamieszkania.
2. Po wypełnieniu formularza elektronicznej sprzedaży, Kupujący zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub mailową o przyjęciu zamówienia do realizacji. W momencie otrzymania informacji o przyjęciu, umowa uznana jest za zawartą.
3. Kupujący otrzymuje od Sprzedającego potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku, najpóźniej w chwili dostarczenia towarów. Potwierdzenie wystawiane jest zgodnie z zapisami art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827) i stanowi integralną część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa. Zmiany w ww. warunkach mogą zostać wprowadzone jedynie na mocy obopólnej zgody Kupującego i Sprzedającego.
4. Rozpoczęcie procedury realizacji zamówienia Kupującego przez Sprzedającego następuje niezwłocznie po zawarciu umowy.
5. W Sklepie „Ecowęgiel” możliwa jest sprzedaż łączona. Możliwość taka jest dostępna dzięki koszykowi zakupowemu. W przypadku sprzedaży łączonej, proces składania zamówienia jest analogiczny do tego o którym mowa w § 2 pkt 1,2.

§ 3
Płatności

1. W Sklepie „Ecowęgiel” płatności możliwe są za pośrednictwem przelewów bankowych i płatności za pobraniem. Suma ceny zakupu towaru oraz koszt transportu składają się na cenę końcową, którą Kupujący jest zobowiązany zapłacić. Za dokonanie płatności uważa się moment, w którym środki wpłyną na konto Sklepu „Ecowęgiel”.
2. Przy przelewie na konto bankowe, Kupujący zostaje obciążony dodatkowym kosztem w wysokości 139 zł za każdą paletę. Po skorzystaniu z tej metody zamówienie zostaje złożone natychmiastowo.
3. Przy wyborze sposobu płatności „za pobraniem” Kupujący zostaje obciążony dodatkowym kosztem w wysokości 179 zł za każdą paletę. Koszt pobrania wliczany jest ostatecznie do ceny produktu w podsumowaniu płatności. Po wybraniu opcji płatność za pobraniem Kupujący zobowiązany jest do zapłacenia bezpośrednio Kurierowi w momencie dostarczenia towarów.

§ 4
Dostawa

1. Towary zamówione w sklepie „Ecowęgiel” dostarczane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Czas wysyłki towaru uzależniony jest od sezonu, w którym jest on sprzedawany i wynosi od 3 do 5 dni roboczych. Sprzedający dołoży wszystkich starań aby potwierdzenie dostawy oraz realizacja zamówienia, przebiegła najszybciej jak to możliwe. W przypadku braku możliwości zrealizowania dostawy w tym terminie niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Kupującego. Sprzedający potwierdza dostawę w terminie maksymalnie dwóch dni roboczych.
3. Do Klienta towar dostarczany jest przez współpracującą ze Sprzedawcą Firme Kurierską
4. Gdy towar zostanie przekazany Firmie Kurierskiej, Kupujący otrzyma wiadomość e-mail o wysłaniu zamówienia.
W każdym momencie Kupujący ma możliwość śledzenia statusu (stanu) swojego zamówienia na stronie internetowej Sprzedającego w zakładce „Moje konto” poprzez zalogowanie do swojego panelu (dla Klientów, którzy posiadają aktywne konto w Sklepie „Ecowęgiel”) lub poprzez wpisanie adresu e-mail, za pośrednictwem którego został zamówiony towar oraz numeru zamówienia, otrzymanego w potwierdzeniu wysłanym ze Sklepu „Ecowęgiell” (dla pozostałych Klientów).
5. Sklep „Ecowęgiel” oferuje także możliwość odbioru osobistego, zamówionego towaru. W tym przypadku Kupujący nie jest obciążony kosztami dostawy.
6. W momencie otrzymania towaru od Kuriera, Kupujący winien sprawdzić stan oraz zgodność z zamówieniem.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru, należy sporządzić protokół reklamacyjny, który zawiera opis uszkodzenia. W tym przypadku towar wraz ze wszystkimi dokumentami należy zwrócić Kurierowi. Cała procedura powinna być przeprowadzona w obecności Kuriera, który ma obowiązek posiadać niezbędne do jej przeprowadzenia dokumenty. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kupujący, który jest Podmiotem zwolnionym z podatku akcyzowego, jest zobowiązany do podpisania kopii faktury, którą otrzymuje po dostarczeniu zakupionego produktu. Faktury są przypięte w zabezpieczonych opakowaniach przy paletach. Kupujący są zobowiązani do otwarcia tych opakowań z fakturami, podpisania i przekazania dokumentu Kurierowi celem dostarczenia do siedziby Sprzedającego. W przypadku, kiedy Kurierzy nie dostarczą do siedziby Sprzedającego podpisanego dokumentu, Kupujący jest zobowiązany, na prośbę Sprzedającego, do odesłania podpisanej kopii faktury w formie elektronicznej lub listownej. W przypadku nie dostarczenia podpisanego dokumentu (który jest podstawą do zwolnienia z akcyzy) do Sprzedającego – Kupujący będzie zobowiązany do uiszczenia dopłaty w wysokości równowartości wymaganego podatku akcyzowego od zakupionego węgla.
7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność Kupującego pod wskazanym adresem w godzinach doręczenia. W przypadku braku obecności Kupującego, bądź innej Osoby upoważnionej do odbioru zamówionego towaru w momencie jego dostarczenia przez Kuriera, Sprzedający może obciążyć Kupującego kosztami wynikającymi z konieczności ponowienia dostawy jednej palety węgla lub pelletu, w wysokości maksymalnie do kwoty 246 zł za jedną paletę, a także kosztami magazynowania przesyłki, jeżeli takimi Firma Usługi Transportowo Towarowevzostanie obciążona. 
8. Aby towar wyładowano w miejsce wskazane przez Kupującego, droga do niego prowadząca, musi być utwardzona, wolna od zakazów czy ograniczeń ruchu. W razie niespełniania tych warunków Odbiorca może zostać obciążony kosztami dostarczenia w inne miejsce niż wskazano przy zamawianiu lub odesłania towaru do Nadawcy.
9. W sytuacji, gdy dostawa przesyłki musi być realizowana mniejszym samochodem, do 3,5 – 7,5 tony (w związku z np. ograniczeniem tonażowym jezdni lub mostu, wąskiej drogi dojazdowej, itp.). Powstałe z tego powodu dodatkowe koszty
transportu (w wysokości 100 – 150 zł netto za jedną tonę opału) zobowiązany jest zapłacić Kupujący. Wysokość kosztów tej specjalnej dostawy jest uzależniona od wartości, jaką Firma Usługi Transportowo zostanie obciążona przez firmy kurierskie.
10. Kierowca nie ma obowiązku wjazdu na posesję odbiorcy, pomocy przy rozładunku oraz umawiania się na konkretne godziny doręczeń.
11. Koszt transportu zwrotnego ponosi Sprzedający. Gdy po otrzymaniu towaru z powrotem, Sprzedający uzna zasadność reklamacji, wymieniony towar zostanie wysłany do Kupującego na koszt Sprzedającego.
12. W momencie przyjęcia i potwierdzenia odbioru, towar staje się własnością Kupującego.
13. Jeżeli Kupujący stwierdzi wady zakupionego towaru w czasie późniejszym niż moment dostawy zastosowanie ma procedura reklamacyjna zawarta w § 6 Reklamacje i zwroty.
14. W razie odstąpienia od umowy, nieprzyjęcia zamówienia, pomyłki w zamówieniu lub rezygnacji z niego po dokonaniu wysyłki towaru, koszty transportu maksymalnie do kwoty 615 zł za jedną paletę do Sprzedawcy ponosi Kupujący. Wysokość kosztów jest uzależniona od wartości, jaką Firma Usługi Trnasportowo-Towarowe zostanie obciążona przez firmy kurierskie.

§ 5
Odstąpienie od umowy

1. Kupujący ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).
2. Korzystając z prawa do odstąpienia od zawartej umowy, Kupujący jest zobowiązany złożyć Oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie to może być wysłane drogą elektroniczną na adres ecowegiel24@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres Sprzedającego:
USŁUGI TRANSPORTOWO-TOWAROWE MARTA MORAWSKA
Przeginia Duchowna 334, 32-061 Rybna
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych.
Sprzedający niezwłocznie przesyła Kupującemu potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu od umowy otrzymanego drogą elektroniczną (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
3. Towar, który zwracany jest w ramach odstąpienia od umowy musi być kompletny (wraz ze wszystkimi integralnymi elementami i dodatkami) i nie może posiadać śladów użytkowania, a opakowanie nie może być rozerwane. Do towaru należy załączyć wszystkie oryginalne dokumenty sprzedaży oraz wypełniony formularz zwrotu towaru, który należy przykleić na opakowaniu. W przypadku, kiedy opakowanie jest rozerwane, traktuje się to jako ślady użytkowania towaru i Kupujący zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia towaru oraz do uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł za każde uszkodzone opakowanie palety na pokrycie kosztów związanych z ponownym przepakowaniem towaru przez Sprzedającego w celu dalszej odsprzedaży. Koszt ten naliczany jest przez Sprzedającego w momencie otrzymania zwrotu towaru i stwierdzenia uszkodzenia opakowania zewnętrznego, a Kupujący jest zobowiązany do zapłaty tego kosztu w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.
4. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący, który ma obowiązek zabezpieczyć przesyłkę w taki sposób by tak nie została uszkodzona w transporcie. Odstępstwem od tej reguły jest sytuacja o której mowa w § 1 pkt 10 niniejszego Regulaminu.
5. W razie niezastosowania się Kupującego do procedury określonej w pkt 3 i 4, Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia zwróconego towaru.
6. Zwrotu towaru można dokonać także osobiście w siedzibie Firmy, bądź korzystając z usług Firmy Transportowej,
7. Kupujący w przypadku odstąpienia od umowy ma obowiązek do wysłania towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia Oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
8. Przy odstąpieniu od umowy należność zostanie wpłacona na rachunek bankowy Kupującego. Procedura ta nie przekroczy terminu 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzyma od Kupującego dokument o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać zwrot płatności na konto Kupującego do momentu otrzymania potwierdzenia odesłania towarów przez Kupującego lub do momentu otrzymania produktów z powrotem (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej). Wstrzymanie zwrotu środków nie ma zastosowania w przypadku uzgodnienia odbioru zakupionych towarów od Kupującego przez Sprzedającego. Po otrzymaniu i przyjęciu przez Sprzedającego zwrotu towarów Kupujący otrzyma fakturę korygującą.
9. Dokonując zakupu (zawierając umowę), Kupujący potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu.
W konsekwencji został poinformowany o możliwości odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania towaru, a także o zobowiązaniu Kupującego do poniesienia kosztów zmniejszenia wartości towaru, o których mowa w punkcie 3.

§ 6
Reklamacje i zwroty

1. Jeżeli Kupujący stwierdzi, że towar (po przejściu na własność) posiada wady fizyczne lub nie jest zgodny z umową może:
• jeżeli jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, może złożyć reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową
• jeżeli nie jest konsumentem, może złożyć reklamację z tytułu rękojmi za wady.
2. W przypadku gdy zostaną stwierdzone uszkodzenia mechaniczne towaru, Kupujący jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Sprzedającego. Informacje winne zostać wysłane za pośrednictwem poczty bądź e-mailem na adres: ecowegiel24@gmail.com. Zgłoszenie powinno zawierać kompleksowy opis wady bądź niezgodności produktu, wraz z możliwą dokumentacją fotograficzną oraz dowodem dokonania zakupu. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszenia w terminie 14 dni.
3. Reklamowane towary z tytułu rękojmi lub niezgodności z umową, transportowane są przez firmę kurierską, na zlecenie i koszt Klienta. Sklep nie przyjmuje paczek za pobraniem. W przypadku uznania zasadności reklamacji Sprzedający zwróci Kupującemu udokumentowany koszt dostawy w wysokości nie większej niż standardowe koszty dla tego typu przesyłek. Z uwagi na niezależne od Usługi Transportowo-Towarowe poddawanie węgla procesowi „płukania” w kopalniach, aby nie zawierał miału i kamieni, Usługi Transportowo nie ponosi odpowiedzialności za zwiększoną wilgotność węgla.
4. W przypadku odbierania reklamowanego towaru przez Sprzedającego, aby umożliwić kurierowi odbiór towaru, kupujący zobowiązany jest do przygotowania przesyłki do odbioru poprzez poukładanie worków równo na palecie oraz owinięcie folią strech i ustawienia palety na twardym podłożu, tj. w formie w jakiej przesyłka została otrzymana. W razie braku odpowiedniego przygotowania towaru do odbioru Sprzedający może obciążyć Kupującego kosztami powstałymi z tego tytułu w kwocie minimalnej 135 zł, maksymalnej 300 zł.
5. Sprzedający dokłada wszelkich starań aby zapewnić poprawne działanie sklepu internetowego w zakresie wynikającym z aktualnej wiedzy technicznej. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem sklepu należy składać na adres e-mail: secowegiel24@gmail.com.
6. Przy odbiorze towaru, Kupujący jest zobowiązany do pokwitowania i złożenia adnotacji o stanie przesyłki.
7. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
8. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
– Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
– Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
– Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
– Pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Ewentualne różnice w wyglądzie towaru, zamieszczonego na stronie sklepu internetowego „Ecowęgiel”, a towarem rzeczywistym, wynikają ze zmiany szaty graficznej opakowań i nie są podstawą do reklamacji.
2. Wszystkie nazwy towarów, prezentowane na stronie sklepu internetowego istnieją w celach informacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.
3. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane głównie w celach: potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji, zrealizowania dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres oraz obsługi reklamacji.
4. Sklep „Ecowęgiel” informuje, że dane osobowe Kupującego, który dokonał płatności za nabywane towary za pośrednictwem systemu Dotpay, są przekazywane spółce Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, jako administratora danych (ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa-Sródmiescia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000296790. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Dotpay S.A.
5. W „Ecowęgiel” szanujemy prawo Kupujących do prywatności. Wszelkie dane osobowe Kupujących w naszym sklepie internetowym przetwarzane są wyłącznie na mocy udzielonych przez Kupujących zgód. 25.05.2018 r. obowiązuje europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych, zwane RODO, regulujące uprawnienia Użytkowników m.in. do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i prawo do sprzeciwu, przysługujące Osobom, których dane dotyczą,
6. W naszej Polityce prywatności znajdującej się pod adresem
https://www.ecowegiel24.pl/content/2-polityka-prywatnosci znajdują się wszystkie zasady wynikające z poszanowania prywatności i praw Kupujących stosowane w „Ecowęgiel24”.
7. W przypadku spraw nie regulowanych przez niniejszy regulamin, stosowane będą przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
8. Korzystający ze strony internetowej Sklepu „Ecowęgiel” podmiot zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym (Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
9. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu Hasła w jakiejkolwiek formie.
10. Sklep „Ecowęgiel” nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z otrzymania od Kupującego nieprawidłowych danych.
11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie Sklepu Ecowęgiel. Wprowadzone zmiany mają zastosowanie do transakcji złożonych po dacie opublikowania zmian. Kupujący posiadający konta w Sklepie Ecowęgiel zostaną powiadomieni o zmianach w regulaminie sklepu internetowego. Kupujący mają prawo w każdym czasie do usunięcia swoich kont, w tym w przypadku braku akceptacji zmian dokonanych w regulaminie.
12. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym 
https://www.ecowegiel24.pl/content/3-Regulamin
13. 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji